Докумнети


1. План за защита при бедствия на прибиваващите в ОУ „Васил Левски” с. Средно село

2. Стратегия за развитие на училището

3. План за безопасност на движението по пътищата за всички ученици в ОУ "Васил Левски" за учебната 2020/2021 година